Gå til hoved-indhold

Investorinfo

Hovedtal

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med internationale regnskabsstandarder (IFRS) som godkendt af EU og danske oplysningskrav for børsnoterede selskaber.

Nøgletal er beregning i overenstemmelse med definitionerne i selskabets seneste årsrapport.

Aktiekapital

Aktiekapitalen i NTR Holding A/S består af 2.474.700 aktier. Hver aktie er på 2 kr., og den samlede aktiekapital kan derfor opgøres til nominelt 4.949.400 kr. Aktiekapitalen er fordelt i klasser således:

 Antal aktier
A-aktier109.329
B-aktier2.365.371
I alt2.474.700

Selskabets bestyrelse er indtil april 2024 bemyndiget til at udvide aktiekapitalen med op til 1.000.000 nye B-aktier. Kapitaludvidelsen kan ske til markedskurs uden fortegningsret for de nuværende aktionærer, og kapitaludvidelsen kan ske på anden måde end ved kontant betaling.

Kapitaludvidelsen kan også ske til favørkurs med fortegningsret for de nuværende aktionærer.

Aktiernes rettigheder

Selskabets B-aktier er noteret på Nasdaq Copenhagen, mens A-aktierne er unoterede. I henhold til vedtægterne skal alle aktier i NTR Holding A/S være navnenoteret.

På selskabets generalforsamling giver hver A-aktie 10 stemmer, mens hver B-aktie giver en stemme. Stemmeret tilkommer alene aktionærer, som på registreringsdatoen en uge før generalforsamlingen har ladet aktierne notere på navn i selskabets aktiebog. Aktionærerne skal anmelde deres deltagelse til selskabet senest 3 dage før generalforsamlingen.

På selskabets generalforsamling er der tillagt B-aktionærerne ret til at vælge et bestyrelsesmedlem, mens øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges af alle aktionærer.

Aktionærstruktur

En række aktionærer har med henvisning til selskabslovens §55 anmeldt, at de besidder mere end 5% af aktierne eller mere end 5% af stemmerettighederne.

NTR Holdings A-aktiekapital ejes af Civilingeniør N.T. Rasmussens Fond og Olav W. Hansen A/S.

NTR Holding har ca. 800 navnenoterede aktionærer.

Aktionærfortegnelse

NTR Holding A/S

Aktionærfortegnelse i henhold til Selskabslovens § 55

 

Samlet aktiekapital

 

Stk. aktier

Stemmer

 

 

A-aktier

109.329

1.093.290

B-aktier

2.365.371

2.365.371

I alt

2.474.700

3.458.661

Anmeldte aktiebesiddelser

Aktionær

A-aktier

B-aktier

I alt

Andel
aktier

Andel
stemmer

Anmeldt/opdateret d.

Civilingeniør N. T. Rasmussens Fond, København, og datterselskabet
N.T. Rasmussen Invest ApS, København

93.979

153.500

247.479

10,0%

31,6%

21. april 2022

Olav W. Hansen A/S, Horsens

 15.350

889.741

905.091

36,6%

30,2%

27. maj 2024

Strategic Investments A/S, København

 

450.338

450.338

18,2%

13,0%

26. april 2022

EDJ-Gruppen v/statsaut. ejendomsmægler E. Dam Jensen, Esbjerg

 

247.513

247.513

10,0%

7,2%

4. januar 2023

Finanskalender 2024

Begivenhed

Dato

Årsrapport 2023

14. marts 2024

Kvartalsorientering 1. kvartal 2024

15. april 2024

Ordinær generalforsamling

15. april 2024

Halvårsrapport 2024

20. august 2024

Kvartalsorientering 3. kvartal 2024

14. november 2024

Selskabet afholder ordinær generalforsamling mandag den 15. april 2024 kl. 15.00. Anmodninger om at få emner optaget på generalforsamlingens dagsorden skal vi modtage senest fredag den 1. marts 2024.

Vedtægter

Download vedtægterne som pdf-fil herV E D T Æ G T E R

 for

NTR HOLDING A/S

(CVR-nr. 62 67 02 15)

 

NAVN OG FORMÅL

 § 1

Selskabets navn er ”NTR Holding A/S”.
 

§ 2

Selskabets formål er, direkte og indirekte som holdingselskab, at drive handel, håndværk og industri, foretage finansiering og investering samt udøve anden virksomhed, der står i naturlig forbindelse hermed.
 

KAPITAL OG AKTIER

§ 3

Selskabets aktiekapital er 4.949.400 kr., hvoraf 218.658 kr. er A-aktiekapital og 4.730.742 kr. er B-aktiekapital. A-aktiekapitalen er fordelt på 109.329 aktier á 2 kr.

B-aktiekapitalen er fordelt på 2.365.371 aktier á 2 kr. B-aktierne er noteret på Nasdaq Copenhagen A/S og udstedes gennem en værdipapircentral. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.

Såvel A- som B-aktier er omsætningspapirer.

Såvel A- som B-aktier udstedes lydende på navn og kan ikke overdrages til ihændehaveren.

Såvel A-aktier som B-aktier skal stedse være noteret på navn i selskabets ejerbog.

Anmodning om notering i selskabets ejerbog sker ved henvendelse til selskabets hovedkontor. Anmodning om notering af aktier, som er udstedt gennem en værdipapircentral, indgives dog til aktionærens kontoførende institut.

Der gælder ingen indskrænkning i aktiernes omsættelighed.

Ingen aktionær er forpligtet til at lade sine aktier indløse helt eller delvist.

Selskabets ejerbog føres på selskabets vegne af VP Securities A/S, CVR-nr. 21 59 93 36.
 

 § 3a

Bestyrelsen bemyndiges til indtil den 15. april 2029 ad én eller flere gange at forhøje selskabets B-aktiekapital med indtil nominelt 2.000.000 kr. (1.000.000 stk. B-aktier) med fortegningsret for selskabets aktionærer.

Bestyrelsen er endvidere bemyndiget til indtil den 15. april 2029 ad én eller flere gange at forhøje selskabets B-aktiekapital til markedskurs med indtil nominelt 2.000.000 kr. (1.000.000 stk. B-aktier) uden fortegningsret for selskabets aktionærer.

Bestyrelsens bemyndigelser efter denne § 3a kan tilsammen maksimalt udnyttes til at forhøje aktiekapitalen med i alt indtil nominelt 2.000.000 kr. (1.000.000 stk. B-aktier).

Bestyrelsen kan beslutte, at forhøjelsen helt eller delvis skal ske på anden måde end ved kontant indbetaling. Aktierne skal være omsætningspapirer, kan ikke overdrages til ihændehaveren, skal være fuldt indbetalt og skal lyde på navn samt være noteret i selskabets ejerbog. De nye aktier skal ikke være underlagt nogen indskrænkninger i deres omsættelighed.

§ 4

Hver A-aktie á 2 kr. giver 10 stemmer på selskabets generalforsamlinger.

Hver B-aktie á 2 kr. giver 1 stemme på selskabets generalforsamlinger.

Bortset fra foranstående bestemmelser og den i § 15 omtalte ret for B-aktionærerne til at vælge ét medlem af selskabets bestyrelse samt de klassevise rettigheder nedenfor i §§ 7-8 gælder der ingen forskelligheder mellem aktieklasserne.
 

§ 5

Når selskabets årsrapport er godkendt af generalforsamlingen, udbetales det vedtagne udbytte til selskabets aktionærer.

Udbytte udbetales til den, der i selskabets ejerbog er noteret som aktionær. For aktier udstedt gennem en værdipapircentral udbetales udbytte på grundlag af de i værdipapircentralen registrerede oplysninger.

Retten til udbytte på aktier, der ikke er udstedt gennem en værdipapircentral, og som ikke er hævet, forældes efter lovgivningens almindelige regler herfor.
 

§ 5a

Bestyrelsen er bemyndiget til, for en tidsubegrænset periode, at træffe en eller flere beslutninger om at uddele ekstraordinært udbytte til aktionærerne i overensstemmelse med selskabslovens nærmere regler herfor.
 

§ 6

Selskabets aktier kan mortificeres uden dom efter de til enhver tid gældende lovregler herom.

Enhver mortifikation i henhold til nærværende bestemmelse sker for aktionærens regning.
 

§ 7

Forholdet mellem selskabets A- og B-aktiekapital må ikke forrykkes til ugunst for A-aktionærerne, medmindre dette sker i forbindelse med en forhøjelse af B-aktiekapitalen til markedskurs uden fortegningsret for aktionærerne, til favørkurs med fortegningsret for samtlige aktionærer eller til fordel for medarbejderne i selskabet og dettes datterselskaber. Følgelig skal A-aktiekapitalen ved alle andre forhøjelser af B-aktiekapitalen forhøjes ved nytegning, således at forholdet mellem A-aktiekapitalen og B-aktiekapitalen på tidspunktet for forhøjelsesbeslutningen ikke ændres.
 

§ 8

Ved forhøjelse af aktiekapitalen med nye A-aktier har de hidtidige A-aktionærer fortegningsret til de nye A-aktier i forhold til deres A-aktiebesiddelse.

Ved forhøjelse af aktiekapitalen med nye B-aktier har de hidtidige B-aktionærer fortegningsret til de nye B-aktier i forhold til deres B-aktiebesiddelse.

Generalforsamlingen kan dog beslutte, at forhøjelsen af B-aktiekapitalen skal ske uden fortegningsret for aktionærerne, såfremt forhøjelsen af B-aktiekapitalen sker til en kurs, der ikke er lavere end markedskursen, eller forhøjelsen sker til fordel for medarbejderne i selskabet og dettes datterselskaber.

Ved forhøjelse af aktiekapitalen med en ny aktieklasse har de hidtidige aktionærer fortegningsret til de nye aktier i forhold til deres samlede aktiebesiddelse på nævnte tidspunkt.
 

GENERALFORSAMLINGER

§ 9

Selskabets generalforsamlinger afholdes i Region Hovedstaden. Den ordinære generalforsamling afholdes inden udgangen af april måned.

Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen med højst fem ugers og mindst tre ugers varsel. Indkaldelsen offentliggøres på selskabets hjemmeside, www.ntr.dk, samt ved meddelelse til de noterede aktionærer, som har fremsat begæring derom.

Indkaldelsen skal indeholde dagsordenen for generalforsamlingen samt de yderligere oplysninger, som lovgivningen foreskriver.

En aktionær har ret til at få et bestemt emne optaget på dagsordenen for den ordinære generalforsamling, forudsat at aktionæren skriftligt fremsætter krav derom over for bestyrelsen senest 6 uger før det annoncerede tidspunkt for generalforsamlingens afholdelse.

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen finder det hensigtsmæssigt, eller revisor har forlangt det. Ekstraordinær generalforsamling skal endvidere afholdes, når det forlanges af A- eller B-aktionærer, der ejer mindst 1/20 af hele aktiekapitalen, eller 1/10 af henholdsvis A- eller B-aktiekapitalen. Indkaldelse til den ekstraordinære generalforsamling skal ske inden to uger efter modtagelse af anmodningen.

I en periode på tre uger før generalforsamlingen og frem til og med dagen for generalforsamlingen, vil der på selskabets hjemmeside være fremlagt kopi af indkaldelsen med dagsorden, fuldstændige forslag, dokumenter der fremlægges på generalforsamlingen, formularer til afgivelse af fuldmagt og brevstemmer samt oplysninger om stemme- og kapitalforhold på indkaldelsestidspunktet.
 

§ 10

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

  1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
  2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse.
  3. Forslag til anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport.
  4. Vejledende afstemning om vederlagsrapport.
  5. Beslutning om decharge for direktion og bestyrelse.
  6. Behandling af forslag som måtte være fremsat af bestyrelsen eller aktionærer.
  7. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
  8. Valg af revisor.
  9. Eventuelt.

 

§ 11

En aktionærs ret til at deltage i en generalforsamling og til at afgive stemme fastsættes i forhold til de aktier, aktionæren besidder på registreringsdatoen. Registreringsdatoen ligger en uge før generalforsamlingen. De aktier, den enkelte aktionær besidder på registreringsdatoen, opgøres på baggrund af notering af aktionærens ejerforhold i ejerbogen samt på baggrund af meddelelser om ejerforhold, som selskabet har modtaget med henblik på indførsel i ejerbogen, men som endnu ikke er indført i ejerbogen.

En aktionær, der er berettiget til at deltage i generalforsamlingen, jf. ovenfor, og som ønsker at deltage i generalforsamlingen, skal senest tre dage før dens afholdelse anmelde sin deltagelse i generalforsamlingen til selskabet.

En aktionær har ret til at møde ved fuldmægtig. Enhver aktionær og dennes fuldmægtig kan møde sammen med en rådgiver.

En aktionær, der er berettiget til at deltage i en generalforsamling, jf. ovenfor, har mulighed for at afgive stemmer ved brevstemme. Brevstemme skal afgives skriftligt og være selskabet i hænde senest to dage før generalforsamlingen.
 

§ 12

Generalforsamlingen ledes af en af bestyrelsen valgt dirigent, der leder forhandlingerne og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde, stemmeafgivningen og dennes resultater. Dirigenten råder over de nødvendige beføjelser hertil.

Over forhandlingerne på generalforsamlingen føres en protokol, der underskrives af dirigenten.
 

§ 13

På en generalforsamling kan beslutning kun tages om forslag, der har været optaget i dagsordenen, og ændringsforslag hertil.

De på generalforsamlingen behandlede sager afgøres ved simpel stemmeflerhed, for så vidt der ikke efter lovgivningen kræves særlig stemmeflerhed.
 

ELEKTRONISK KOMMUNIKATION

§ 14

Al kommunikation fra selskabet til de enkelte aktionærer, som i henhold til selskabets vedtægter, selskabsloven eller børslovgivningen skal udveksles mellem selskabet og aktionærerne, herunder indkaldelse til generalforsamlinger, kan ske elektronisk ved e-mail. Selskabet kan dog til enhver tid vælge at benytte almindelig brevpost som alternativ eller supplement til e-mail. Generelle meddelelser gøres tilgængelige på selskabets hjemmeside www.ntr.dk og på sådan anden måde, som måtte være foreskrevet i lovgivningen.

Kommunikation fra aktionærer til selskabet kan ske ved e-mail til ntr@ntr.dk eller ved almindelig brevpost.

Selskabet skal anmode navnenoterede aktionærer om en e-mail-adresse, hvortil meddelelser mv. kan sendes. Det er aktionærens ansvar at sikre, at selskabet til stadighed er i besiddelse af den korrekte e-mail-adresse.

Nærmere oplysning om kravene til de anvendte systemer samt om fremgangsmåden ved elektronisk kommunikation findes på selskabets hjemmeside www.ntr.dk.
 

BESTYRELSE OG DIREKTION

§ 15

Selskabet ledes af en af generalforsamlingen valgt bestyrelse på 3 – 6 medlemmer efter generalforsamlingens nærmere bestemmelse.

Selskabets B-aktionærer har ret til at vælge et af bestyrelsesmedlemmerne. Valget sker på generalforsamlingen ved simpel stemmeflerhed af de afgivne B-stemmer.

De øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges på generalforsamlingen af samtlige aktionærer.

De generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer afgår hvert år, men kan genvælges.

 

Ophører et bestyrelsesmedlems hverv før udløbet af hans valgperiode, kan bestyrelsen indkalde til ekstraordinær generalforsamling til valg af nyt medlem for det afgående medlems resterende valgperiode, jf. dog selskabslovens § 121, stk. 2. Var det afgåede medlem det, som er valgt af B-aktionærerne, skal bestyrelsen indkalde til ekstraordinær generalforsamling med henblik på nyvalg.

 

§ 16

Bestyrelsen, der sammen med direktionen forestår ledelsen af selskabet, vælger af sin midte en formand. Bestyrelsen kan endvidere beslutte at vælge en næstformand.

Bestyrelsen træffer sine afgørelser ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslaggivende – og i dennes fravær, en eventuel næstformands.

Bestyrelsen fastsætter ved en forretningsorden nærmere bestemmelser om udførelse af sit hverv.

Over det på bestyrelsesmøderne passerede føres en protokol, der underskrives af samtlige tilstedeværende medlemmer af bestyrelsen. På det første bestyrelsesmøde efter foretagen revision forelægges revisionsprotokollen, og samtlige bestyrelsesmedlemmer skal med deres underskrift bekræfte, at de er gjort bekendt med indholdet.

Bestyrelsen aflønnes med et af generalforsamlingen fastsat honorar til hvert medlem.
 

§ 17

Bestyrelsen ansætter en direktion til at lede selskabets daglige drift, fastsætter vilkårene for dennes ansættelse samt de nærmere regler for dennes kompetence.

Bestyrelsen kan meddele enkel og kollektiv prokura.

§ 18

Selskabet tegnes af to bestyrelsesmedlemmer i forening eller af et bestyrelsesmedlem i forening med en direktør.
 

REGNSKAB OG REVISION

§ 19

Revisionen af selskabets regnskaber foretages af en eller to af generalforsamlingen valgte revisorer, hvoraf den ene skal være statsautoriseret revisor. Revisorerne vælges for ét år ad gangen, man kan genvælges.
 

§ 20

Selskabets regnskabsår er kalenderåret.

Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling den 15. april 2024.